header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
 

Informatie over Lochemse Hockey Club

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie

Bardienst (1)
Beleid (1)
Clubkleding (1)
Contributies (1)
De Club (1)
Gedragsregels (1)
G-Hockey (1)
Hockey voor Iedereen (1)
Huisregels Accommodatie (1)
Huisregels Bar (1)
Lidmaatschap (2)
Opzeggen lidmaatschap (1)
Organisatie (1)
Spelregels (1)
Sponsoring (1)
Statuten (1)


Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Statuten
De Statuten 

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VERENIGING:

LOCHEMSE HOCKEY CLUB

GEVESTIGD TE LOCHEM

D.D. 21 MAART 2014

STATUTEN: NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam:

LOCHEMSE HOCKEY CLUB

Zij is gevestigd te Lochem.

DOEL

Artikel 2.

1.De vereniging heeft ten doel de beoefening van de hockeysport te bevorderen.

2.De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:

a.het houden van trainingen en wedstrijden;

b.alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

VERENIGINGSJAAR

Artikel 3.

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

De vereniging is opgericht op veertien juli negentienhonderd vier en dertig.

Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni van het daaropvolgende jaar.

Het boekjaar is gelijk aan het verenigingsjaar.

LIDMAATSCHAP

Artikel 4.

1.De vereniging kent:

a.seniorleden;

b.juniorleden;

c.leden van verdienste;

d.ereleden.

2.Seniorlid van de vereniging zijn personen, die op één oktober van het lopende
verenigingsjaar achttien jaar zijn of ouder, en als zodanig zijn toegelaten
overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde.

3.Juniorlid van de vereniging zijn personen, zij die op één oktober van het lopende
verenigingsjaar jonger dan achttien zijn, en als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde.

4.Leden van Verdienste zijn personen, die door hun prestaties aanspraak kunnen maken op de bijzondere erkentelijkheid van de vereniging en aan wie het lidmaatschap van
verdienste is verleend door het bestuur. Leden van verdienste zijn als zodanig geen leden van de vereniging in de zin van de wettelijke bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Leden van verdienste hebben wel toegang tot maar geen stemrecht in de algemene vergadering. Leden van verdienste zijn als zodanig vrijgesteld van het betalen van contributie.

5.Ereleden zijn personen die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging
en daartoe door de algemene vergadering op gemotiveerd voorstel van het bestuur of
tenminste vijf leden met een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen worden benoemd. Ereleden zijn leden van de vereniging in de zin van de
wettelijke bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en hebben toegang tot en stemrecht in de algemene vergadering. Ereleden zijn als zodanig vrijgesteld van het betalen van contributie.

6.Met uitzondering van hen, die met de hockeysport generlei bemoeienis hebben, wordt
een ieder, die tot de vereniging toetreedt, daardoor (verenigings)lid van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.

Artikel 5.

Het lidmaatschap vangt aan na acceptatie door het bestuur van een schriftelijke aanmelding.

Minderjarigen behoeven de schriftelijke toestemming van hun wettelijke
vertegenwoordiger(s).

Binnen twee maanden na ontvangst van de aanmelding dient het bestuur schriftelijk aan de betrokkene mee te delen of hij al dan niet als lid is aangenomen.

Wordt het lidmaatschap door het bestuur geweigerd, dan heeft de betrokkene recht van
beroep op de algemene vergadering.

Dit beroep dient schriftelijk bij de secretaris te worden ingediend binnen een maand na
ontvangst van de mededeling van het bestuur.

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 6.

1. Het lidmaatschap eindigt door:

a.Overlijden van het lid.

b.Schriftelijke opzegging door het lid.

c.Schriftelijke opzegging namens de vereniging, door het bestuur.

d.Ontzetting.

2.Opzegging van het lidmaatschap door een lid of namens de vereniging kan slechts
geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijk kennisgeving, welke voor de eerste juni in het bezit van de secretaris moet zijn.

Een opzegging in strijd met het voorgaande doet het lidmaatschap eindigen op het
vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

Het lidmaatschap kan echter met onmiddellijke ingang worden opgezegd indien van de
vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren.

3.Opzegging door het bestuur kan met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier
weken geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door of krachtens de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen, en ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van reden(en).

4.Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het
besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene
ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst. Het besluit van de algemene ledenvergadering tot ontzetting zal moeten
worden genomen met een volstrektse meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

5.Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of de
oorzaak, eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid
verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

Artikel 7.

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad.
Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

GELDMIDDELEN

Artikel 8.

1.De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a.de contributies;

b.donaties en bijdragen sponsoren;

c.verkrijgingen krachtens erfstellingen, legaten en schenkingen;

d.eventuele andere toevallige baten.

2.Ieder senior- en juniorlid betaalt een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte door de
jaarvergadering wordt vastgesteld.

BESTUUR

Artikel 9.

1.Het bestuur bestaat uit een oneven aantal personen met een minimum van vijf.

Het aantal bestuurders wordt - met inachtneming van de voorgaande zin - door de
algemene vergadering vastgesteld.

2.De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden benoemd. De
voorzitter wordt in functie gekozen.

3.Bestuursleden worden gekozen voor een tijdsduur van drie jaar, waarna herbenoeming
voor een tweede aansluitende periode van drie jaar mogelijk is. Kandidaatstelling voor beide voornoemde driejaarlijkse perioden kan geschieden door of het bestuur of
tenminste tien leden.

4.De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij daartoe
termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een volstrekte meerderheid van de
geldig uitgebrachte stemmen vereist.

5.De bestuursleden zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit
schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden.

6.De leden van het bestuur treden voorts af op het moment dat zij ophouden lid van de
vereniging te zijn.

7.Voor een tussentijds benoemd bestuurslid vangt een nieuwe drie-jaars periode aan.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 10.

1.Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

2.Het bestuur heeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring nodig van de algemene
vergadering voor het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

3.Het bestuur dan wel twee bestuurders gezamenlijk vertegenwoordigen de vereniging.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 11.

1.Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering
(jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.

2.De algemene vergadering benoemt, doch uiterlijk dertig dagen voor de jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen deel uit mogen maken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu quo laatstverstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag van haar bevindingen uit.

3.Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en
verantwoording, strekt het bestuur tot décharge.

Artikel 12.

1.De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door plaatsing van een convocatie in het officieel orgaan van de vereniging. In de convocatie is de agenda opgenomen.

De termijn van oproeping bedraagt tenminste acht dagen, die van de oproep en de
vergadering niet meegerekend.

2.Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen
worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen voorwerpen wordt verzocht door tenminste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden.

3.Na ontvangst van een verzoek als bedoeld in lid 2 is het bestuur verplicht tot
bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier
weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept.

Artikel 13.

1.Alle leden die niet geschorst zijn hebben toegang tot de algemene vergadering. Ieder lid heeft één stem. De stem van een junior-lid wordt uitgebracht door zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger(s).

2.Stemmingen over personen geschieden schriftelijk bij ongetekende, gesloten, briefjes.

Andere stemmingen geschieden mondeling, tenzij door het bestuur of de vergadering
schriftelijke stemming wordt verlangd.

3.Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid van
stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid van stemmen
op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een
tweede stemming gehouden tussen de personen die het grootste aantal van de
uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich verenigden. Indien bij deze tweede stemming de stemmen staken, dan beslist het lot. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.

4.Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 14.

1.In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een
besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn van oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.

2.Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

3.Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door de algemene vergadering met een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal aanwezige leden.

4.Elke wijziging van de statuten en/of van het huishoudelijk reglement dienst het bestuur
van de vereniging ter kennis te brengen van het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.

Artikel 15.

De gewijzigde statuten treden niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van deze akte is iedere bestuurder bevoegd.

De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

ONTBINDING

Artikel 16.

1.De vereniging wordt ontbonden in de gevallen genoemd in artikel 19 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

2.Indien de ontbinding van de vereniging geschiedt op grond van een daartoe strekkend
besluit van de algemene vergadering is op een zodanige besluitvorming het in artikel 14 bepaalde van toepassing.

3.Bij oproeping tot de in lid 2 van dit artikel bedoelde vergadering moet worden
meegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet ten minste veertien dagen bedragen.

4.Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de
vereffening door het bestuur.

5.Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging
overeenstemmen.

6.Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van
haar vermogen nodig is.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen der statuten en reglementen voorzover
mogelijk en nodig van kracht.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 17.

1.De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent
de in de statuten opgenomen bepalingen.

2.Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

3.Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen
dwingend recht bevat, noch met de statuten.

SLOTBEPALING

Artikel 18.

In alle gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist de
algemene vergadering.